การ์ดเชิญ  Project - R

  • ขนาดกางออก  12 x 8.5 นิ้ว
  • ขนาดสำเร็จ   6 x 8.5 นิ้ว
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม ( Neomatt )
  • เคลือบวานิชมันพร้อมพิมพ์  2 ด้าน
  • ปั๊มไดคัทมุมเป็นที่เสียบเอกสาร 1 จุด
  • พับกลาง

การ์ดเชิญ กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม (Neomatt) เคลือบวานิชมัน

การ์ดเชิญ พิมพ์หน้า-หลัง ปั๊มไดคัทมุมเป็นที่เสียบเอกสาร 1 จุด

การ์ดเชิญ Project - R การ์ดแบบพับกลาง พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

การ์ดเชิญ ขนาดสำเร็จ 6 x 8.5 นิ้ว ขนาดกางออก 12 x 8.5 นิ้ว