ตรายางโลโก้ Detecon

ตรายางแบบธรรมด ใช้กับแป้นหมึก

  • ปั๊มโลโก้ Detecon 
  • ขนาดโลโก้ 3 x 3 ซม.

ตรายางปั๊มตราบริษัท ขนาดมาตรฐาน

เครื่องใช้สำนักงาน ตรายางสำหรับใช้ปั๊มเอกสารสิ่งพิมพ์ในสำนักงาน

ตรายางโลโก้ บริษัท Detecon ขนาดโลโก้ 3 x 3 ซม.

ตรายางสีเหลืองแบบใส ปั๊มโลโก้ Detecon  ที่จับสีน้ำเงิน