ไดอารี่ FLAWLESS COMPASS

  • ขนาดประมาณ 18 x 25.5 ซม.
  • หน้าปกกระดาษ Burano สีดำ 250 แกรม
  • เนื้อในกระดาษ กรีนรีด 75 แกรม
  • พิมพ์4 สี จำนวน 4 หน้า
  • พิมพ์ 1 สี จำนวน 220 หน้า
  • โลโก้ปั๊มนูน 1 ตำแหน่ง (ไม่มีพิมพ์)
  • เข้าเล่มเย็บกี่

Diary of a beautiful elegant. Black Burano cover 250 grams

ไดอารี่แบบเข้าเล่มเย็บกี่แน่นหนา รูปเล่มสวยงาม

สมุดไดอารี่ขนาดประมาณ 18 x 25.5 ซม.

ไดอารี่เนื้อในกระดาษ Green Read ขนาด 75 แกรม

ไดอ่ารี่สวย เรียบ หรู หน้าปกกระดาษ Burano สีดำ 250 แกรม

ไดอารี่ โดย FLAWLESS COMPASS เนื้อในกระดาษถนอมสายตา Green Read

ไดอารี่พิมพ์โลโก้ที่หน้าปก เพิ่มเทคนิคปั๊มนูน

สมุดไดอารี่ พิมพ์4 สี จำนวน 4 หน้า พิมพ์ 1 สี จำนวน 220 หน้า