หนังสือ UPS booklet A4
     
หนังสือจำนวน 6 แผ่น 12 หน้า

  • ขนาดสำเร็จ A4
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า ขนาด 190 แกรม
  • พิมพ์สีดิจิตอล 2 หน้า
  • ตัดตามขนาด
  • เข้าเล่มเย็บมุงหลังคา

หนังสือจำนวน 6 แผ่น 12 หน้า กระดาษอาร์ตการ์ด

หนังสือ UPS ขนาดสำเร็จ A4 พิมพ์ 4 สี

หนังสือพิมพ์สีดิจิตอล 2 หน้า ตัดตามขนาด

หนังสือพิมพ์ 4 สีทุกหน้า เข้าเล่มเย็บมุงหลังคา

หนังสือสั่งผลิตกระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า ขนาด 190 แกรม