บิลโรงแรม 
  บิลเข้าเล่ม
 

  • ขนาดรูปเล่ม กว้าง 17.50 x ยาว 10.5 ซม.
  • กระดาษเคมี (มีคาร์บอนด์ในตัว) 2 ชั้น
  • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า
  • 1 เล่มมี 50 ชุด
  • Run นัมเบอร์ 2 จุด  Book No. และ No.
  • เข้าเล่มไสกาว

บิลเย็บเข้าเล่มไสกาว หน้าปกสีน้ำตาล

บิลเข้าเล่มไสกาว พิมพ์ 4 สีหน้าเดียว

บิลกระดาษแผ่นล่างเป็นกระดาษเคมีสีชมพู 51 แกรม

บิลเข้าเล่ม 1 เล่ม 50 ชุด กระดาษเคมี (มีคาร์บอนด์ในตัว) 2 ชั้น

บิลอาหารและบริการ Run นัมเบอร์ 2 จุด  Book No. และ No.

บิลขนาดรูปเล่ม กว้าง 17.50 x ยาว 10.5 ซม.

ตัวอย่างงานพิมพ์์บิล ใบเสร็จรับเงิน กระดาษเคมี เย็บเข้าเล่มไสกาว

บริการงานพิมพ์สี่สี ห่อแพ็ค 5 เล่มพร้อมจัดส่ง