หัวจดหมาย Asia Plantation

หัวจดหมาย Asia Plantation หัวจดหมายจัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับส่งเอกสารจดหมายต่างๆ ไปยังสถานที่ต่างๆ และใช้ภายในองค์กร

  • ขนาดสำเร็จ A4
  • กระดาษ ปอนด์   100 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า

หัวจดหมาย Asia Plantation หัวจดหมายจัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับส่งเอกสารจดหมายต่างๆ ไปยังสถานที่ต่างๆ และใช้ภายในองค์กร

ขนาดสำเร็จ A4 กระดาษ ปอนด์ 100 แกรม พิมพ์ 4 สี 1 หน้า