Card for School  โดย โรงเรียนบางกอกพัฒนา

  • ขนาดการ์ด  9 x 5.2 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า 310 แกรม
  • พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า
  • เคลือบลามิเนตด้าน 2 หน้า
  • ไดคัทมุมมน 4 มุม
  • จำนวน 52 ใบ ต่อ 1 ชุด ( 52 อาร์ตเวิร์ค )
  • ร้อยห่วงเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 ซม. จำนวน 1 ตัว

Card of School กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า หนา 310 แกรม โดยโรงเรียนบางกอกพัฒนา

การ์ดพิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า ขนาด 9 x 5.2 ซม. ไดคัทมุมมน 4 มุม เจาช่องร้อยห่วงเหล็ก

การ์ดสีสวยน่ารัก พิมพ์อาร์ตเวิร์ค 52 แบบ เคลือบลามิเนตด้าน 2 หน้า

การ์ด TEA city cards เคลือบลามิเนตด้าน 2 หน้า ร้อยห่วงเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 ซม.