search result "จัดทำขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว"   3 items

หนังสืออนุสรณ์งานศพจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เป็นประวัติส่วนตัว ประวัติผลงาน ข้อความไว้อาลัย ประมวลภาพงานพิธีศพ ชีวประวัติของผู้วายชนม์นับแต่วัยเด็กจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต การศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ในวิชาชีพ ความรู้ทางวิชาการ ความรู้ทางการแพทย์ พร้อมภาพประกอบ ในแต่ละช่วงของชีวิต ที่ผู้วายชนม์ถ่ายร่วมกับผู้ใกล้ชิด ตลอดจนคำไว้อาลัยของเหล่าญาติมิตร และบุคคลสำคัญ เพื่อบุคคลอันเป็นที่รักที่ จากไป

 

   
      หนังสืองานศพจะมีรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งออกแบบใหม่ทั้งเล่มเพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์เฉพาะตนของผู้วายชนม์  หรือออกแบบใหม่บางส่วนเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของผู้วายชนม์  เพิ่มคำอาลัยรักของเหล่าญาติมิตร พร้อมสอดแทรกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในแขนงต่างๆ อาทิเช่น คำสอนทางพระพุทธศานา ความรู้ทางด้านสุขภาพ ข้อมูลทางด้านการแพทย์ เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้รับสืบไป