search result "ธุรกิจ อุปกรณ์ อะไหล่ลิฟท์"   2 items

ความปลอดภัย ลิฟท์ บันไดเลื่อน

ลิฟท์ บันไดเลื่อนเป็นอุปกรณ์ขนส่งคน และ สิ่งของไปยังจุดสูง เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล สำนักงาน อาคาร ซึ่งต้องคำนึงถึง ความปลอดภัย การตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ลิฟท์ บันไดเลื่อน จึงต้องทำทุก 6 เดือน และต้องตรวจสอบอุปกรณ์ ลิฟท์ และ บันไดเลื่อนอย่างสม่ำเสมอ เช่น ประตูลิฟท์ คอนโทรลลิฟท์ ลวดสลิงลิฟท์ ลวดสลิงหลัก ลวดสลิงเซฟตี้ ระบบเบรคลิฟท์ ระบบไฮโดรลิกลิฟท์ บันไดเลื่อน ก็ต้องตรวจมือจับบันไดเลื่อน บันไดเลื่อน เป็นต้น

ลวดสลิงลิฟท์ บันไดเลื่อน และอุปกรณ์ อะไหล่ลิฟท์ อะไหล่บันไดเลื่อน มีอายุการใช้งาน และต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน อะไหล่ โดยคำนึงถึง ความปลอดภัย ของผู้ใช้งานเป็นสิ่งสำคัญ

ถึงเวลาแล้ว ที่เราต้องให้ความสำคัญ ในเรื่อง ความปลอดภัย ลิฟท์ บันไดเลื่อน และการซ่อมบำรุง ลิฟท์ บันไดเลื่อน