search result "ธุรกิจ เครื่องตกแต่งบ้าน"   6 items

ในบรรดาธุรกิจส่งออกที่ทำเงินเข้าประเทศหลักหลายหมื่นล้านบาทมีไม่กี่ประเภท หนึ่งในนั้น คือ สินค้าและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านซึ่งมีผู้ประกอบการ ในบ้านเราหลายพันราย ทั้งรายเล็กรายใหญ่รวมไปถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ที่ทำธุรกิจดังกล่าวถือเป็นตลาดใหญ่ที่มีเม็ดเงินสะพัดมหาศาล

อย่างไรก็ตามในภาวการณ์ตลาดของโลกที่มีการแข่งขันกันสูง ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านของไทยจำเป็นจะต้องปรับตัว เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะในเรื่องการผลิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพ การดีไซน์ การใช้ประโยชน์ รวมถึงเรื่องราคา ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าคู่แข่งของไทยนั้นนอกจากจะมีประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน อย่างเวียดนามและมาเลเซียแล้ว ยังรวมไปถึงจีนอีกด้วยแต่ในขณะเดียวกันจีนก็ถือเป็นคู่ค้าที่สำคัญอีกราย

หัวใจหลักอยู่ที่คุณภาพ รูปแบบการดีไซน์ การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และราคาสมเหตุสมผล