search result "ธุรกิจ เสื้อผ้าสำเร็จรูป"   13 items

แนวโน้มการแข่งขันในธุรกิจเสื้อผ้าสาเร็จรูป เพิ่มดีกรีความร้อนแรงมากขึ้น การบุกเบิกช่องทางการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ เป็นหนึ่งในกลวิธีรักษาความอยู่รอดทางธุรกิจ  แม้ว่าเสื้อผ้าสาเร็จรูปของไทยจะมีศักยภาพ แต่ภายใต้โอกาสก็ยังมีความท้าทายแฝงอยู่ ซึ่งประเด็นที่ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญ ได้แก่
ในแง่ของการค้าและธุรกิจค้าปลีกเสื้อผ้าสาเร็จรูปการแข่งขันในตลาดที่รุนแรง มากขึ้น จากกลุ่มธุรกิจต่างชาติที่พยายามจะรุกคืบเข้าสู่ตลาด ผู้ประกอบการควรวางแผนกลยุทธ์อย่างเหมาะสม ทั้งในเรื่องของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค การตั้งราคาที่ได้เปรียบกับคู่แข่งและศึกษาคู่แข่งอย่างถ่องแท้ นอกจากนี้ ต้องวางแผนอย่างรอบคอบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ เทรนด์ต่างๆ การออกแบบคอลเลคชั่น

ในช่วงรอยต่อของการก้าวสู่ AEC น่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีสาหรับผู้ประกอบการไทยที่จะรุกเข้าสู่ตลาดให้มากขึ้น เพราะเมื่อถึงช่วงเวลาดังกล่าวแล้วนั้น พื้นที่การแข่งขันของอุตสาหกรรมในประเทศดังกล่าว ก็อาจเต็มไปด้วยความหนาแน่น ซึ่งอาจทาให้ผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญความท้าทายในการเข้าชิงพื้นที่ในระดับ ที่สูงขึ้นกว่าโดยเปรียบเทียบ