search result "Warranty card"   4 items

              ขนาดพลาสติก ความหนา 0.45 มม.
เคลือบด้วยฟิล์มเคลอืบพลาสติกสำหปรับบัตรพลาสติกพิมมพ์ด้วยระบบออฟเซ้ท 4 สี 2 หน้า
เน้นพื้นบัตรเป็นสีส้มด้านหน้าขอองบัตร มีการรันบาร์โค๊ต
ตามเลขบัตร