หนังสือ Look book โดย Greyhound เป็นหนังสือแฟชั่น เสื้อผ้า

   เครื่องประดับ แบรนด์ Greyhound

 Look book  ( 300 หน้ารวมปก)

 • ขนาดรูปเล่ม 10.2 X 14.8 ซม.
 • หน้าปก  4 หน้า
  • กระดาษ Brief Card 230 แกรม
  • พิมพ์ 1 สี  2 หน้าสีดำ
  • โลโก้และตัวอักษร บนปกด้านหน้า ปั๊มจม 2 จุด
  • โลโก้และตัวอักษร บนปกด้านหลัง ปั๊มจม 2 จุด
 • เนื้อใน ( 296ห น้า)
  • กระดาษปอนด์ 80 แกรม 
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
 • เข้าเล่มไสกาว

หน้าปกหนังสือ  4 หน้า กระดาษพิเศษ Brief Card 230 แกรม

Look book หนังสือแฟชั่นเสื้อผ้าและเครื่องประดับ แบรนด์ Greyhound

หนังสือขนาดสำเร็จ 10.2 X 14.8 ซม. โลโก้ตัวอักษรปั๊มจม บนปกหน้า-ปกหลัง

หนังสือ ตัวอย่างงานพิมพ์ 1 สี  2 หน้า (สีดำ)

งานพิมพ์ประกอลเข้าเล่มหนังสือ ความหนา 300 หน้า (รวมปก)

หนังสือแฟชั่น เนื้อในกระดาษปอนด์ พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

เนื้อในหนังสือ กระดาษปอนด์ 80 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

ตัวอย่างงานเข้าเล่มหนังสือแบบไสกาวที่สันด้านข้าง แน่นหนาทนทาน