ธงตั้งโต๊ะพร้อมเสาไ้ม้

  • ขนาดธง 26 x 15 ซม. พร้อมเสาธงไม้

ชุดธงชาติ

  1. ธงชาติไทย (ธงพร้อมเสา) 
  2. ธงชาติจีน   (ธงพร้อมเสา)
  3. ธงโลโ้ก้ HUAWEI  (ธงพร้อมเสา)

ธงตั้งโต๊ะพร้อมเสาไม้ ขนาดธง 26 x 15 ซม.

ธงชาติไทย ธงชาติจีน ธงพิมพ์โลโก้ HUAWEI ติดประกอบกับเสาไม้

ธงประกอบติดเสาไม้ 3 แบบ โดย บริษัท Huawei Tech Investment จำกัด

ชุดธงชาติ ประกอบด้วย ธงชาติไทย , ธงชาติจีน, ธงโลโ้ก้ HUAWEI