นามบัตร UnCENSORED

  • ขนาดสำเร็จ 9 X 5.3 ซม.
  • กระดาษ Marshmallow ขนาด 262 แกรม
  • พิมพ์ดิจิตอล 4 สี  1 หน้า 
  • พิมพ์ดิจิตอล 2 สี 1 หน้า
  • ตัดปลิว

นามบัตร UnCENSORED ขนาดสำเร็จ 9 X 5.3 ซม. พิมพ์ 4 สี

นามบัตรพิมพ์ดีจิตอล กระดาษ Marshmallow ขนาด 262 แกรม