หนังสือ Life - Learning inspiring fun Experiences , Six Senses YAO NOI
  คูู่มือสำหรับงานอบรมสัมนา

  • ขนาดรูปเล่ม  9 x 9 นิ้ว
  • กระดาษ Green Mattcard ขนาด 200 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี
  • จำนวน 36 หน้ารวมปก
  • พับกลาง เข้าเล่ม เย็บกี่ ไสกาว

หนังสือพับกลางเข้าเล่ม เย็บกี่ไสกาว จำนวน 36 หน้ารวมปก

หนังสือ Life - Learning inspiring fun Experiences , Six Senses YAO NOI

หนังสือเข้าเล่ม หนังสือแจกงาน Event คู่มืออบรมสัมมนา

หนังสือกระดาษ Green Mattcard ขนาด 200 แกรม

หนังสือพับกลาง เข้าเล่ม เย็บกี่ไสกาว พิมพ์ 4 สี