นามบัตรปัตตะทานัง

  • ขนาดสำเร็จ 5.5 cm x 9 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม
  • พิมพ์  4 สี 2 หน้า

 

นามบัตรปัตตะทานัง ขนาด 5.5 x 9 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม พิมพ์  4 สี 2 หน้า

Pattang Tanang's Name Card , Finish size:  5.5 cm x 9 cm.  Art card 190 gram