หนังสือ Set Ahead เป็นหนังสือคู่มือแบรนด์กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand - SET) 

ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นโดยพ.ร.บ.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2517 ภายใต้การกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ทำหน้าที่เป็นตลาดรองเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ที่ขึ้นทะเบียนไว้ และ เพื่อให้สามารถระดมเงินทุนเพิ่มเติมจากสาธารณะได้โดยสะดวก ปัจจุบันการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

ลักษณะของหนังสือ

เป็นหนังสือคู่มือ

 • ขนาด11.5 X 20 ซม.
 • ปก
  • กระดาษLumiart 170 แกรม
  • พิมพ์ 5 สี 1 หน้า
  • เคลือบลามิเนตด้าน
  • Spot UV Logo  2 จุด
  • หุ้มจั่วปังเบอร์ 16
 • เนื้อใน
  • กระดาษอาร์ตด้าน  Satimat Green 250 แกรม
  • พิมพ์ 5 สี 2 หน้า จำนวน 14 หน้า 
 • เข้าเล่ม ไสกาว

หนังสือคู่มือแบรนด์กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขนาด11.5 X 20 ซม ปก ใช้กระดาษLumiart 170 แกรม พิมพ์ 5 สี 1 หน้า

เคลือบลามิเนตด้าน มีSpot UV Logo 2 จุด และหุ้มจั่วปังเบอร์ 16

เข้าเล่ม ไสกาว

เนื้อใน กระดาษอาร์ตด้าน Satimat Green 250 แกรม พิมพ์ 5 สี 2 หน้า จำนวน 14 หน้า