สมุดโน้ต 

  • ขนาดสำเร็จประมาณ 14.5 x 21 ซม.

ปกหน้า-หลัง

  • หน้าปกปะประกบ
  • กระดาษ Brurano Super Black 320 แกรม  
  • พิมพ์ 1 หน้า 

เนื้อใน

  • กระดาษถนอมสายตา  75 แกรม
  • พิมพ์ 1 สี จำนวน 100 หน้า ( 50 แผ่น )ฃ
  • เข้าเล่มร้อยห่วงกระดูกงูสีเงิน

สมุดโน้ตเนื้อในกระดาษถนอมสายตา 75 แกรม พิมพ์ 1 สี จำนวน 100 หน้า ( 50 แผ่น )

สมุดโน้ตขนาด 14.5 x 21 ซม. หน้าปกกระดาษ Brurano Super Black 320 แกรม  

สมุดโน้ต เข้าเล่ม ร้อยห่วงกระดูกงูสีเงินด้านข้าง