แค็ตตาล็อก  โดย Asia Plantatoin Groups of Companies

  • ขนาดสำเร็จ A4
  • กระดาษ
    • หน้าปก กระดาษอาร์ตการ์ด ขนาด  260 แกรม
    • เนื้อใน 8 หน้า กระดาษอาร์ตการ์ด  ขนาด 190 แกรม 
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
  • เคลือบลามิเนตด้าน
  • เข้าเล่มเย็บมุงหลังคา

แค็ตตาล็อก พิมพ์ 4 สี โดย Asia Plantatoin Groups of Companies

แค็ตตาล็อก ขนาดสำเร็จ A4 หน้าปกกระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม

แค็ตตาล็อกเนื้อใน 8 หน้า กระดาษอาร์ตการ์ดขนาด 190 แกรม 

สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ งานพิมพ์ 4 สี เข้าเล่มเย็บมุงหลังคา

ตัวอย่างหนังสือ แค็ตตาล็อกสั่งผลิต กระดาษอาร์ตการ์ด เคลือบลามิเนตด้าน