นามบัตร ศรีจันทร์สหโอสถ เป็นผู่้ผลิต เวชภัณฑ์, หรือเครื่องสำอาง และสินค้าวัตถุดิบทางเคมีภัณฑ์

  •  ขนาด 8.5 X 5 ซม.
  • กระดาษ Stinesse สีขาว 350 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

นามบัตร ศรีจันทร์สหโอสถ เป็นผู่้ผลิต เวชภัณฑ์, หรือเครื่องสำอาง และสินค้าวัตถุดิบทางเคมีภัณฑ์

ขนาด 8.5 X 5 ซม. กระดาษ Stinesse สีขาว 350 แกรม

พิมพ์ 4 สี 2 หน้า