ซองซีดีสั่งผลิต ขี้นรูปตามขนาด TSDF SUFFICIENCY ENOCOMY PHILOSOPHY AND DEVELOPMENT  โดย มูลนิธิมั่นพัฒนา TSDF


"มูลนิธิมั่นพัฒนา" จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษา รวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้

เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ในมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

โดยเฉพาะการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy) มาประยุกต์ใช้

เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี “สถาบันมั่นพัฒนา” เป็นกลไกขับเคลื่อนงานของมูลนิธิให้บรรลุผล

เพื่อเป็นการให้ข้อมูลความรู้ที่หลากหลาย จึงได้กลุ่มนักออกแบบฝีมือดีอย่าง " DOT DOT DOT " เข้ามาร่วมสร้างสรรค์ ผลงาน

ผ่านทางแผ่นซีดี และหนังสือ เป็นการบอกเล่า และอธิบายอย่างสละสลวยเลยทีเดียว

ซองซีดี มาตราฐาน (สั่งผลิตตามแบบ)

  • ขนาดสำเร็จ 13 x 13 ซม.
  • กระดาษ GARDA PAT 150 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า

ซองซีดีสั่งผลิต ขี้นรูปตามขนาด TSDF SUFFICIENCY ENOCOMY PHILOSOPHY AND DEVELOPMENT โดย มูลนิธิมั่นพัฒนา TSDF ขนาดสำเร็จ 13 x 13 ซม. กระดาษ GADAPAT 150 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี

ขนาดสำเร็จ 13 x 13 ซม. กระดาษ GADAPAT 150 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี

ขนาดสำเร็จ 13 x 13 ซม. กระดาษ GADAPAT 150 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี

ขนาดสำเร็จ 13 x 13 ซม. กระดาษ GADAPAT 150 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี

ขนาดสำเร็จ 13 x 13 ซม. กระดาษ GADAPAT 150 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี

ขนาดสำเร็จ 13 x 13 ซม. กระดาษ GADAPAT 150 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี