ผลลัพธ์การค้นหา "ธนาคาร"   67 รายการ

กิจการธนาคารพาณิชย์ในแต่ละประเทศมีวิวัฒนาการและกรอบการดำเนินงานต่างกัน ตามสภาพแวดล้อมทาเศรษฐกิจ  สังคม และสภาพความสัมพันธ์ที่เป็นมาแต่อดีต หากแต่เนื้อหาของการดำเนินงานจะคล้ายคลึงกัน ธนาคารพาณิชย์นำเงินที่ได้จากการรับฝากเงิน การกู้ยืม และเงินทุนของตนเองไปให้กู้ยืมแก่ลูกค้า ลงทุนซื้อสินทรัพย์ทางการเงินและ ดำเนินธุรกิจอื่นในขอบเขตที่ธนาคารพาณิชย์พึงกระทำได้ ทางใช้ไปของเงินทุนของธนาคารพาณิชย์  (use of funds) มีรายการที่สำคัญอันเป็นธุรกิจหลักของธนาคารพาณิชย์  คือ เงินให้กู้ยืม มีอัตราประมาณร้อยละ  ๗๕ ของสินทรัพย์ทั้งหมด รองลงมาคือการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ทั้งในภาคเอกชนและรัฐบาล เช่น ซื้อพันธบัตรและตั๋วเงินคลังของรัฐบาล หรือซื้อหุ้นของบริษัทต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการนำเงินทุนไป
ใช้ในการลงทุนสร้างอาคารสำนักงาน และซื้อสินทรัพย์อื่นๆ และธนาคารพาณิชย์ยังต้องกันเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินสำรองเพื่อใช้ในการเบิก ถอนของผู้ฝากเงินด้วย

เงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่จะเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพื่อให้ สอดคล้องกับแหล่งที่มาของเงินทุน อันได้แก่ เงินรับฝากจากประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝากอายประมาณ ๑ ปี ด้วยเหตุนี้ เงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์จึงมุ่งให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงิน ทุนหมุนเวียนในกิจการค้าปลีกและค้าส่ง อุตสาหกรรมและการนำเข้าและส่งออกสินค้า รวมกันมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของเงินให้สินเชื่อทั้งหมด

อย่างไรก็ตามธุรกิจธนาคารเริ่มมีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะการเปิดโลกเสรีให้ธนาคารต่างๆสามารถเปิดสาขาในประเทศไทย เทคโนโลยีี่ใหม่ ระบบการทำงานเป็นสากลมากขึ้น ไม่ใช่ระบบครอบครัวเหมือนบ้านเรา จึงน่าติดตามอนาคตธนาคารไทยว่าจะไปในทิศทางใด


ประเภทของธนาคาร

*ธนาคารกลางหรือธนาคารชาติ, *ธนาคารพาณิชย์, *ธนาคารที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ

ธนาคารกลางหรือธนาคารชาติทำหน้าที่ทางการเงินของประเทศ ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลัง เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์โดยรวมของชาติมีชื่อเรียกว่า"ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารชาติ" มีหน้าที่สำคัญพอสรุปได้ดังนี้

*มีอำนาจออกธนบัตรและพิมพ์ธนบัตรขึ้นใช้

*รับฝากเงินจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ และรัฐวิสาหกิจ

*รับฝากเงินจากธนาคารพาณิชย์

*ให้ธนาคารพาณิชย์กู้ยืมเงิน

*เป็นตัวแทนทางการเงินของรัฐบาล ในการติดต่อธนาคารโลก

*รักษาเสถียรภาพทางการเงินของรัฐบาล

*ควบคุมสินเชื่อ และเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการกำกับดูแลและควบคุมธนาคารพาณิชย์