ผลลัพธ์การค้นหา "ธุรกิจ จัดหาแรงงาน"   5 รายการ

การหางานทำในรูปแบบติดต่อกับบริษัทจัดหางานในปัจจุบัน  ได้เพิ่มจำนวนการหางานบนอินเตอร์เนทมากขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้เกิดบริษัทจัดหางานมากขึ้นตามลำดับเช่นกัน เพื่อความสะดวก และประหยัดเวลาในการเดินทาง การส่งเอกสารแบบอิเลคโทรนิคส์ยังช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติได้มากอีกทาง 

การขออนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำในประเทศ (สำนักงานจัดหางานเอกชน) ผู้ขออนุญาตจัดหางานในประเทศต้องมีคุณสมบัติ
1.มีสัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
3.ไม่เป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน
4.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตทำงาน
5.ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
6.ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
7.ไม่เป็นผู้มีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
8.ไม่เป็นกรรมการหุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน
9.ไม่เป็นกรรมการหุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน หรืออยู่ในระหว่างใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
10.ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ให้จำคุกในความผิด ที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอาการกระทำโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ หรือในความรับผิดตาม พ.ร.บ. นี้
11.มีหลักประกันเป็นเงินสด, พันธบัตรของรัฐบาลไทยหรือสัญญาค้ำประกันของธนาคารเป็น จำนวนเงิน 100,000 บาท