ผลลัพธ์การค้นหา "ธุรกิจขนส่งสินค้า"   4 รายการ

ธุรกิจขนส่งสินค้า (Transportation business) ความหมายโดยรวมหมายถึง การเคลื่อนย้ายคน (People) สินคัา(Goods) หรือบริการ (Services) จากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง ในกรณีของการเคลื่อนย้ายคนนั้นจะเป็นเรื่องของการขนส่งผู้โดยสารเสียเป็น ส่วนใหญ่ ในบริบทของหลักสูตรการจัดการการขนส่งนี้จะเน้นที่การขนส่งสินค้าหรือบริการ เป็นสำคัญ

กิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในขอบข่ายของกระบวนการทางโลจิสติกส์ประกอบด้วย
            - การบริการลูกค้า
            - การวางแผนเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของอาคารโรงงาน คลังสินค้า
            - การพยากรณ์และการวางแผนอุปสงค์
            - การจัดซื้อจัดหา
            - การจัดการสินค้าคงคลัง
            - การจัดการวัตถุดิบ
            - การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ
            - การบรรจุหีบห่อ  (packaging )
            - การดำเนินการกับคำสั่งซื้อของลูกค้า
            - การขนของและการจัดส่ง
            - โลจิสติกส์ย้อนกลับ (อาทิเช่น การจัดการสินค้าส่งคืน)
            - การจัดการกับช่องทางจัดจำหน่าย
            - การกระจายสินค้า (Physical Distribution)
            - คลังสินค้าและการเก็บสินค้าเข้าคลัง
            - กิจกรรมการแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Reverse Logistics)