ผลลัพธ์การค้นหา "ธุรกิจภาคเอกชน"   43 รายการ

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า เรื่อง CSR ในปัจจุบันนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต้องมีหน้าที่ร่วมกันด้วยเหตุผลที่สำคัญดังนี้ภาคธุรกิจ และภาครัฐ เข้ามามีส่วนในเรื่อง CSR ร่วมกันมี 3 ประการ คือ


1.ภาคธุรกิจ มีความตระหนักในปัญหาของสังคมที่ไม่อาจนิ่งดูดาย ไม่สามารถปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อันเนื่องมาจากสภาพความซับซ้อนและปริมาณของปัญหาที่มากขึ้น ในส่วนของภาครัฐก็จะต้องส่งเสริม ให้ ภาคธุรกิจมีบทบาทในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างเต็มที่ สามารถที่จะพัฒนาให้กลายเป็นหุ้นส่วนร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnerships) ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ
2.ภาคธุรกิจ มีความสำนึกรับผิดชอบว่าตนเองก็มีส่วนที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่ง แวดล้อมจากการประกอบธุรกิจ จึงต้องร่วมเป็นผู้รับผิดชอบ ในส่วนของภาครัฐก็จะต้องสนับสนุน การดำเนินงานทั้งในเชิงป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ เกิดจากการประกอบธุรกิจ ทำหน้าที่สร้างการรับรู้ (Awareness) และมาตรการจูงใจ (Incentive) ให้ภาคธุรกิจที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบได้พัฒนากิจกรรม CSR ที่อำนวยประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3.ภาคธุรกิจ มีหน้าที่ตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ได้มีการบรรจุเรื่อง CSR ไว้เป็นข้อปฏิบัติทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของภาครัฐก็จะต้องสอดส่อง การ ดำเนินงานของธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด เพื่อมิให้กิจกรรมของภาคธุรกิจไปก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและสิ่ง แวดล้อม