ผลลัพธ์การค้นหา "ธุรกิจเครื่องมือสื่อสาร"   7 รายการ

การสื่อสาร หมายถึง การนำสื่อหรือข้อความของฝ่ายหนึ่งส่งให้อีกฝ่ายหนึ่ง  ประกอบด้วยผู้ส่งข่าวสาร หรือแหล่งกำเนิดข่าวสาร  ช่องทางการส่งข้อมูล  ซึ่งเป็นสื่อกลางหรือตัวกลางอาจเป็นสายสัญญาณ  และหน่วยรับข้อมูลหรือผู้รับสาร ในโลกยุคดิติตอล ได้พัฒนาการสื่อสารแบบก้าวกระโดด การติดต่อสื่อสารไวมากขึ้นหลายเท่าตัว มีระบบแสดงภาพ วีดีโอ สามารถเห็นถึงอิริยาบทต่างๆแบบ Real time ช่วยให้การทำธุรกิจ และการตัดสินใจรวดเร็วขึ้น โอกาสประสบความสำเร็จได้มากขึ้น จึงนับได้ว่าการสื่อสารมีบทบาทอย่างมากในการดำเนินธุรกิจปัจจุบันและที่แน่นอนคือจะมีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุด เจ้าของธุรกิจจึงควรมีการติดตามเทคโนโลยี่การสื่อสารใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาให้เข้ากับองค์กร บริษัท เพื่อการแข่งขันที่ไม่เสียเปรียบคู่แข่ง