ผลลัพธ์การค้นหา "ธุรกิจโฆษณา ประชาสัมพันธ์"   33 รายการ

ความแตกต่างระหว่างการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
การโฆษณา
การประชาสัมพันธ
 • การโฆษณามีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อ “ผลกำไร”
 • การโฆษณาโดยส่วนใหญ่หวังให้เกิดผลใน
  ช่วงระยะเวลาสั้นๆ
 • การโฆษณาเป็นการจูงใจเพื่อให้ขายสินค้า
  และบริการได้
 • การโฆษณาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
  ดำเนินการค่อนข้างมาก
 • การโฆษณาเป็นการสื่อสารทางเดียว
 • การโฆษณาต้องซื้อสื่อเพื่อเผยแพร่งานโฆษณา เช่น การซื้อเวลาในรายการของสื่อโทรทัศน์ หรือการซื้อพื้นที่ในหน้าหนังสือพิมพ์
 • การประชาสัมพันธ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นมากกว่าผลกำไร
 • การประชาสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่หวังผลสำเร็จในระยะยาว เพราะเป็นการสร้าง ทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นการประชาสัมพันธ์เป็นการจูงใจเพื่อ
  สร้างภาพพจน์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์กร
 • การประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่อาศัยความร่วมมือ
  จึงเสียค่าใช้จ่ายน้อย
 • การประชาสัมพันธ์เน้นการสื่อสารสองทาง การประชาสัมพันธ์ไม่ต้องซื้อสื่อโดยตรง
 • แต่มีค่าใช้จ่ายทางอ้อมในลักษณะของการเป็น
  ผู้สนับสนุนรายการ เช่น เสื้อผ้าพิธีกรการสนับสนุนสถานที่ดำเนินการ