ผลลัพธ์การค้นหา "ร้านอาหาร"   46 รายการ

ปัจจุบันธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร ได้ขยายตัวอย่างกว้างขวาง มีการประกอบธุรกิจนี้มากมายตั้งระดับเล็กการลงทุนเรือนหมื่นจนถึงระดับใหญ่ หรูหรา มูลค่าการลงทุนเป็นร้อยล้านบาท ประกอบกับอาหารไทยได้รับความนิยมจากชาวโลกมากขึ้นจนถึงระดับ 1 ใน 4 อาหารยอดนิยม ทำให้กระแสความตื่นตัวในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งกระแสการแข่งขันทางการค้าเสรี ที่มีการแข่งขันสูงมาก ผู้ประกอบการไทยจึงตื่นตัวเริ่มสนใจพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และศักยภาพในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ อาหาร เป็นอีกหนึ่งบริการคุณภาพที่สำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ดังนั้นการพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่นให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ อย่างมืออาชีพ จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการยกระดับคุณภาพธุรกิจให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน นักท่องเที่ยว โดยตรง

อย่างไรก็ตามการปัจจัยสู่ความสำเร็จของการจัดตั้งร้านอาหาร มีหลายประการ  แต่ปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดคือ ความพร้อมและศักยภาพของตัวผู้ประกอบการที่เป็นผู้บริหารจัดการร้านอาหาร โดยบุคคลนั้นจะต้องมีคุณสมบัติต่างๆหลายด้านโดยเฉพาะ ความรอบรู้ด้านทักษะการบริหารจัดการ ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับระเบียบต่างๆในระดับประเทศและท้องถิ่นที่ตั้งของ ร้านอาหาร ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น   ซึ่งผู้ประกอบการร้านอาหารจำนวนมากยังมีความรู้ความเข้าใจไม่มากและลึกซึ้ง พอ  ทำให้ค่าใช้จ่ายเงินลงทุนบานปลายเพิ่มมากขึ้นจนถึงขั้นที่ ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน (Sustainability)

http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,26984,large


คุณสมบัติของผู้ที่สนใจเปิดธุรกิจร้านอาหาร

1.ต้องมีหรือพยายามมีความรู้ด้านอาหาร

2.มีความคิดสร้างสรรค์

3.เป็นคนช่างสังเกตุ

4.มีความอดทน

5.มีความรู้ทางด้านการจัดการและการบริหาร