ผลลัพธ์การค้นหา "สถาบันการศึกษา"   29 รายการ

สถาบันการศึกษาหมายถึงสถาบันสังคมซึ่งเกี่ยวข้องกับแบบแผนการขัดเกลาและการ ถ่ายทอดวัฒนธรรมการให้ความรู้และฝึกทักษะอาชีพเพื่อการเป็นสมาชิกที่ดีของ สังคม
กลุ่มสังคมในสถาบันการศึกษาได้แก่โรงเรียนมหาวิทยาลัยกระทรวงทบวง กรมที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากลุ่มสังคมเหล่านี้จะประกอบไปด้วย ตำแหน่งหรือสถานภาพทางสังคมเช่นครูอาจารย์เป็นต้น

หน้าที่ของสถาบันการศึกษา
ถ่ายทอดความรู้วัฒนธรรมและทักษะอันจำเป็นในการดำรงชีพของสมาชิกในสังคม
สร้างบุคลิกภาพทางสังคมให้แก่สมาชิกสามารถปรับตนในการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและปฏิบัติตนให้มีคุณค่าแก่สังคม
การกำหนดสถานภาพทางสังคมและชนชั้นทางสังคมสถานภาพจากสถาบันการศึกษาเป็นส่วนประกอบสำคัญประการหนึ่งในการจัดช่วงชั้นทางสังคม
หน้าที่ในการผลิตกำลังแรงงานทางเศรษฐกิจตามความต้องการทางสังคม
หน้าที่ ในการสร้างกลุ่มเพื่อนเป็นหน้าที่แฝงของสถาบันการศึกษาซึ่งก่อให้เกิดการรวม กลุ่มเพื่อนเพื่อสนองความต้องการทางจิตใจของสมาชิกในสังคม

สัญลักษณ์ของสถาบันการศึกษามักปรากฏในองค์การทางการศึกษาต่าง ๆ เช่นเข็มเครื่องหมายของโรงเรียนเป็นต้นซึ่งแต่ละสังคมย่อมมีปรัชญาและค่า นิยมทางการศึกษาต่างกัน