ผลลัพธ์การค้นหา "องค์กรเพื่อสังคม"   35 รายการ

องค์กรเพื่อสังคม (Corporate Social enterprise) เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายหลักเพื่อการแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกลไกการค้าหรือการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำนวัตกรรมใหม่ๆอันหลากหลายเพื่อนำมาใช้ในการตอบสนองความท้าทายที่มีอยู่หรือกำลังจะเกิดขึ้นของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยหวังให้เกิดการส่งผลการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน องค์กรเพื่อสังคมที่ดีควรจะต้องมีเป้าหมายสูงสุดในการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ผลกำไร (profitable but not-for-profit)

 

ดังนั้นองค์กรเพื่อสังคมจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการออกแบบโครงสร้างผู้ถือหุ้น ความโปร่งใสของผู้บริหาร รวมถึงรูปแบบธุรกิจ เพื่อสร้างหลักประกันและเป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง เพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของกิจการจะไม่ตกอยู่ในการควบคุมของผู้ถือหุ้น/ผู้บริหารเท่านั้น