ผลลัพธ์การค้นหา "Card"   1243 รายการ

http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,15860,largehttp://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,36698,large

What is Traditional Offset Printing

Traditional offset printing

What is Traditional Offset Printing?

Traditional offset printing is a method where the inked image is transferred (or "offset") from a plate to a rubber blanket, then to the printing surface. This technique is known for producing high-quality, crisp prints with excellent color fidelity, making it ideal for namecard printing where first impressions are crucial.

Benefits of Offset Printing for Namecards

  • High-Quality Results: Offset printing delivers sharp, clean, and consistent images and text. It's especially beneficial for designs that require precise color matching or use detailed imagery.
  • Cost-Effective for High Volumes: While the initial setup costs for offset printing can be higher due to the creation of plates, the cost per piece decreases significantly for larger print runs, making it a cost-effective option for bulk orders.
  • Durability: The printing process allows for a thicker application of ink or varnish, which can enhance the durability and feel of the namecard.
  • Wide Range of Materials: Offset printing can be done on a variety of paper types and finishes, allowing for a high degree of customization in terms of texture and weight.

The Process

  1. Design Preparation: The first step involves finalizing the namecard design, ensuring it's ready for printing. This includes selecting the right color models (typically CMYK for offset printing), resolution, and layout.

  2. Plate Creation: Once the design is ready, a separate plate is created for each color used in the namecard design. These plates are essential for the transfer of ink to the printing surface.

  3. Printing: The ink is applied to the plates, transferred to the rubber blanket, and then pressed onto the paper. Each color is printed separately, allowing for precise color control and layering.

  4. Cutting and Finishing: After printing, the sheets of namecards are cut to size and undergo any additional finishing processes, such as laminating, embossing, or applying UV coating for extra durability and shine.

Why Choose Traditional Offset Printing?

Choosing traditional offset printing for namecards is ideal for businesses and professionals seeking premium quality cards that stand out. It's particularly suitable for designs that demand precise color reproduction and for orders where the quality of the material and finish can significantly impact the card's impression on potential clients or partners.

In conclusion, traditional offset printing offers unmatched quality and versatility for namecard printing, making it a preferred choice for those looking to make a lasting impression. Whether you're ordering namecards for a large corporation or a small business, offset printing provides a professional, high-end look that reflects the quality of your brand.


https://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,42267,large


http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,51404,large


   http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,38890,large 


http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,15860,largehttp://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,15860,largehttp://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,15860,largehttp://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,15860,largehttp://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,36696,large


http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,30503,large


http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,14207,large


http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,46278,largehttp://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,50779,large


Generally, there are four usual structures for premium paper boxes : bottom with lid box, book-shaped box, sleeve box, folding box.  Most popular type of paper type to produce premium paper box is Kraft paper.

  • Kraft paper is paper produced from chemical pulp processed by the kraft process. Pulp produced by the kraft process is stronger than that made by other pulping processes; acidic sulfite processes degrade cellulose more, leading to weaker fibers, and mechanical pulping processes leave most of the lignin with the fibers, whereas Kraft pulping removes most of the lignin present originally in the wood. Low lignin is important to the resulting strength of the paper as the hydrophobic nature of lignin interferes with the formation of the hydrogen bonds between cellulose (and hemicellulose) in the fibers.Kraft pulp is darker than other wood pulps, but it can be bleached to make very white pulp. Fully bleached kraft pulp is used to make high quality paper where strength, whiteness and resistance to yellowing are important.

http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,52543,large


http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,19417,large


นามบัตร บัตรเล็ก The Legend Rebornพิมพ์ด้านหลัง 1 สี 1 หน้า ( สีดำ )Member Card


              ขนาดพลาสติก ความหนา 0.45 มม.
เคลือบด้วยฟิล์มเคลอืบพลาสติกสำหปรับบัตรพลาสติกพิมมพ์ด้วยระบบออฟเซ้ท 4 สี 2 หน้า
เน้นพื้นบัตรเป็นสีส้มด้านหน้าขอองบัตร มีการรันบาร์โค๊ต
ตามเลขบัตร


                


                                  พิมมพ์ด้วยระบบออฟเซ้ท 4 สี 2 หน้า
เน้นพื้นบัตรเป็นสีส้มพิมมพ์ด้วยระบบออฟเซ้ท 4 สี 2 หน้า
เน้นพื้นบัตรเป็นสีส้ม


http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,47691,large

 

 


http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,33884,large                 


Siam Paragon The Prosperous Chinese New year 2016 โดย สยามพารากอน ดิเวลลอปเม้นท์
ขนาดการ์ดสำเร็จ 13.7 x 19.7 ซม. กระดาษ Siamwala Solution ISPIRA PUREZZA - White
ซองการ์ด ขนาดซองสำเร็จ 14.1 x 20.1 ซม. กระดาษ Siamwala Solution ISPIRA PUREZZA - White 250 แกรม


 http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,29034,large                              http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,52304,large


http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,50709,largehttp://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,26479,largehttp://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,41774,large
http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,53295,largehttp://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,53295,large