โบรชัวร์ Directory Book  ขนาด A5 โดย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร  (NFI)
จำนวน 44 หน้า รวมปก 

  • ขนาดเล่ม A5  14.8 x 21 ซม.
  • ปก กระดาษอาร์ต 128 แกรม
  • เนื้อใน กระดาษอาร์ต 90 แกรม
  • พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า
  • เข้าเล่มเย็บมุงหลังคา

โบรชัวร์ Directory FoodeX Japan ขนาด A5 โดย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร (NFI)

โบรชัวร์ขนาด A5 พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า

โบรชัวร์ขนาด A5 เข้าเล่มเย็บมุงหลังคา เนื้อในกระดาษอาร์ต 90 แกรม

โบรชัวร์ ขนาด 14.8 x 21 ซม. หน้าปก ระดาษอาร์ต 128 แกรม เ