โบรชัวร์ Muang La Resort

  • ขนาเล่มสำเร็จ 24.5 X 17.5 ซม.
  • พิมพ์ดิจิตอล 4 สี  (จำนวน 16 หน้า)
  • กระดาษอาร์ตการ์ด สองหน้า ขนาด 210 แกรม
  • เคลือบวานิชด้านพร้อมพิมพ์ทุกหน้า
  • หน้าปกเคลือบลามิเนตด้าน 1 หน้า
  • เข้าเล่มเย็บมุงหลังคาด้วยลวด 2 จุด

โบรชัวร์สวย เคลือบวานิชด้านพร้อมพิมพ์ทุกหน้า

โบรชัวร์พิมพ์ 4 สี 16 หน้า หน้าปกเคลือบลามิเนตด้าน 1 หน้า

โบรชัวร์ Muang La Resort ขนาเล่มสำเร็จ 24.5 X 17.5 ซม.

โบรชัวร์กระดาษอาร์ตการ์ดสองหน้า ขนาด 210 แกรม

โบรชัวร์ พิมพ์ดิจิตอล 4 สี  (16 หน้า) เข้าเล่มเย็บมุงหลังคา