หนังสือคู่มือ การบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพ ของสำนักงาน ก.พ.  คือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  เป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่เป็นองค์กรเลขานุการและการบริหารงานของ "คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน" ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน ภายใต้ "พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน" ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นคณะกรรมการที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐ

ลักษณะของหนังสือ

เป็นหนังสือคู่มือ ขนาด A5 (14.85 x 21 cm)

  • ปกใช้กระดาษจัวปั่งเบอร์ 16 ความหนา 1.38 มิล
  • กระดาษ   อาร์ตมัน 130 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี
  • เคลือบลามิเนตด้าน 1 หน้า
  • สปอตยูวีโลโก้
  • เนื้อใน ใช้กระดาษ กรีนรีด (ถนอมสายตา) 75 แกรม
  • พิมพ์     4 สี 150 หน้า
  • เข้าเล่ม  ใส่ห่วงกระดูกงูสีขาวหรือสีดำ

หนังสือคู่มือ การบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพ ของสำนักงาน ก.พ.

เป็นหนังสือคู่มือ ขนาด A5 (14.85 x 21 cm)

ปกใช้กระดาษจัวปั่งเบอร์ 16 ความหนา 1.38 มิล กระดาษ อาร์ตมัน 130 แกรม พิมพ์ 4 สี

เคลือบลามิเนตด้าน 1 หน้า สปอตยูวีโลโก้

เนื้อใน ใช้กระดาษ กรีนรีด (ถนอมสายตา) 75 แกรม พิมพ์ 4 สี 150 หน้า

เข้าเล่ม ใส่ห่วงกระดูกงูสีขาวหรือสีดำ