โบรชัวร์ Six Senses Spa  โดย  บ.Six Senses Group

    โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์ุธุคกิจโรงแรม  รีสอร์ทและสปา

  • ขนาดรูปเล่มสำเร็จ กว้าง 33 x ยาว 18.7 ซม.
  • กระดาษ  Super Fine ขนาด 148 แกรม
  • พิมพ์ดิจิตอล ด้านเดียว 36 หน้ารวมปก
  • เย็บด้ายเข้าเล่มแบบไสกาว

โบรชัวร์สถานที่ท่องเที่ยว พิมพ์สีด้านเดียว 36 หน้ารวมปก

โบรชัวร์ขนาดเล่มสำเร็จ 33 x 18.7 ซม. โดย  บ.Six Senses Group

โบรขัวร์เล่มยาว (แนวนอน) พิมพ์ 2 ภาษา (อังกฤษ-ไทย)

ตัวอย่างงานพิมพ์โบรชัวร์ สือส่งเสริมการขาย ธุรกิจโรงแรม  รีสอร์ทและสปา

โบรชัวร์เข้าเล่ม กระดาษ Super Fine ขนาด 148 แกรม

โบรชัวร์เข้าเล่มด้วยวิธีเย็บด้ายไสกาวด้านข้าง