search result "Franchise"   1 items

12 ขั้นตอนก่อนเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise)

1. รู้จักระบบแฟรนไชส์ แฟรนไชส์ซอว์ (Franchisor) คือ ผู้ขายสิทธิแฟรนไชส์ ขายสิทธิรูปแบบ
การทำธุรกิจ ตราสินค้า มาตรฐานการทำธุรกิจ แฟรนไชส์ซี (Franchisee) คือ ผู้ซื้อสิทธิแฟรนไชส์
(ผู้ที่กำลังมองหาธุรกิจแฟรนไชส์)

2.เลือกประเภทธุรกิจที่สนใจ วิเคราะห์ตัวเองว่าชอบธุรกิจประเภทใด

3. ศึกษาหาข้อมูลบริษัทแฟรนไชส์ วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งจากแฟรนไชส์ซอร์ กระทรวงพาณิชย์ สมาคมแฟรนไชส์ต่างๆ สถาบันการเงิน ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยได้คัดเลือกแฟรนไชส์
ที่ได้มาตรฐาน และผ่านการวิเคราะห์จากธนาคารกว่า 65 แฟรนไชส์ เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ
ผู้สนใจในธุรกิจแฟรนไชส์

4.มองหาทำเล ทำเล เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจแฟรนไชส์

5.เริ่มติดต่อพูดคุยบริษัทแฟรนไชส์ต่างๆ เลือกแฟรนไชส์ที่สนใจอย่างน้อย 3 แฟรนไชส์ ติดต่อ
ขอข้อมูลเพิ่มเติมและสอบถามรายละเอียดการลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงรูปแบบและการแบ่งผลตอบแทน

6.วิเคราะห์และเปรียบเทียบ ได้แก่ วิเคราะห์รูปแบบการลงทุน, ยอดเงินลงทุน, ค่าใช้จ่ายต่างๆ, สัดส่วนและวิธีการแบ่งผลตอบแทน, ระยะเวลาการคืนทุน

7.ตัดสินใจและเริ่มต้นดำเนินกิจการแฟรนไชส์ ตัดสินใจเลือกแฟรนไชส์ที่ต้องการ แฟรนไชส์ที่เลือกควรมีตัวอย่างความสำเร็จให้เห็นชัดเจน ติดต่อเพื่อเจรจาการลงทุน หาข้อมูลเชิงลึกเพื่อประกอบการตัดสินใจ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการและกระบวนการบริหารการจัดการร้านค้าแฟรนไชส์ ศึกษาสัญญาแฟรนไชส์ แฟรนไชส์ที่ดีสัญญาควรเป็นธรรม

8. แฟรนไชส์ซอร์คัดเลือกผู้ร่วมลงทุนอย่างไร ศักยภาพของผู้ร่วมลงทุนที่มีเงินทุนส่วนตัวไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่สุด แต่ความตั้งใจและความใส่ใจในธุรกิจสำคัญ

9. มองหาแหล่งเงินทุน พิจารณาวงเงินลงทุน วิเคราะห์เงินทุนส่วนตัว และมองหาแหล่งเงินทุนส่วนเพิ่ม หากทุนไม่พอลองปรึกษาธนาคารพาณิชย์ที่เข้าใจและเชี่ยวชาญในธุรกิจแฟรนไชส์

10. ดำเนินการสินเชื่อและเตรียมพร้อมเปิดกิจการ หากเลือกลงทุนในแฟรนไชส์ที่ร่วมโครงการกับธนาคารต่างๆ สามารถแจ้งที่ผู้ประสาน
งานแฟรนไชส์ซอร์ได้เลย ทางแฟรนไชส์ซอร์จะดำเนินการส่งรายละเอียดการลงทุนให้กับธนาคารกระบวนการง่าย ไม่ต้องมีประสบการณ์ ไม่ต้องใช้งบการเงินหรือ Statement ใดๆ ในการขอสินเชื่อ วงเงินอนุมัติเร็ว 3 วัน 7 วันรับเงิน ระหว่างนี้สามารถเตรียมความพร้อมเรื่องการก่อสร้าง และการตกแต่งสถานประกอบการ รวมถึงการจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการเปิดกิจการค่าใช้จ่ายต่างๆ ธนาคารจะชำระตรงผ่านแฟรนไชส์ซอร์

11.เตรียมพร้อมก่อนเปิดกิจการ เจ้าของกิจการจำเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ตามมาตรฐานที่แฟรนไชส์ต่างๆ กำหนดไว้ และสรรหาบุคลากรที่จำเป็นต่อการดำเนิน

12.เปิดดำเนินกิจการ


Franchising is simply a method for expanding a business and distributing goods and services through a licensing relationship. 

In franchising, franchisors (a person or company that grants the license to a third party for the conducting of a business under their marks) not only specify the products and services that will be offered by the franchisees (a person or company who is granted the license to do business under the trademark and trade name by the franchisor), but also provide them with an operating system, brand and support.